Všeobecné obchodní podmínky společnosti BAKR s.r.o.I. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro koupi zboží od společnosti BAKR s.r.o., IČO: 267 25 274, se sídlem Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 89775 (dále jen „BAKR s r.o.“ nebo „prodávající“) a určují pravidla, kterými se řídí závazkové vztahy vznikající mezi společností BAKR s.r.o. a jejími velkoobchodními partnery. Všeobecné obchodní podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, kterým může být fyzická nebo právnická osoba, a to pouze podnikatel, který kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje v rámci své podnikatelské činnosti. Vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

II. Vymezení základních pojmů

Dodavatel/prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů prodává kupujícím výrobky nebo poskytuje služby. Prodávajícím je společnost BAKR s.r.o.

Kupující/obchodní partner je fyzická nebo právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami a občanským zákoníkem.

Kupní smlouva je dvoustranným právním jednáním, kterým se prodávající zavazuje odevzdat kupujícímu movitou věc (zboží) určenou jednotlivě nebo co do množství a druhu a umožnit mu nabýt vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

III. Založení spolupráce mezi prodávajícím a kupujícím (obchodním partnerem)

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují spolupráci mezi prodávajícím a obchodním partnerem v rámci velkoobchodního prodeje zboží prodávajícím. V případě zájmu kupujícího o spolupráci se společností BAKR s.r.o. jako prodávajícím, kupující bude kontaktovat na níže uvedených kontaktních údajích pracovníka velkoobchodní divize prodávajícího, se kterým dojedná podmínky pro zahájení spolupráce.

Kontaktní údaje:

Jaroslav Mistoler - Senior Sales Specialist
Tel.: +420 736 513 561
Email: mistoler@bakr.cz

Michal Hrdlička - Junior Sales Specialist
Tel.: +420 603 881 959
Email: hrdlicka@bakr.cz

Jan Staněk - Junior Sales Specialist
Tel.: +420 603 424 075
Email: stanek@bakr.cz

IV. Podmínky spolupráce s obchodním partnerem

Při zahájení obchodní spolupráce předá obchodní partner prodávajícímu doklady opravňující jej k dalšímu prodeji zboží, veškeré identifikační údaje (jako je zejména přesný název, sídlo, IČO, DIČ, číslo účtu apod.), případně další doklady, na jejichž základě budou vystavovány daňové doklady za odebrané zboží. Po zanesení nového obchodního partnera do firemní databáze prodávajícího může obchodní partner zahájit odběry zboží v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout žádost obchodního partnera o spolupráci, a to i bez udání důvodu.

V. Ceny

Obchodní partner nakupuje od prodávajícího zboží za velkoobchodní ceny. Aktuální velkoobchodní ceny jsou vždy uvedeny na internetových stránkách prodávajícího po přihlášení do B2B platformy.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny zveřejněné na stránkách www.bakr.cz dle aktuální situace na trhu.

Celková cena za dodávané zboží se skládá z kupní ceny za zboží, ze zákonných poplatků (jako je například poplatek za elektroodpad) a případně přepravného, doběrečného a poplatku za manipulaci a balné.

VI. Způsob a postup objednání zboží

Pro objednávání zboží je určena primárně b2b platforma na internetové adrese https://www.bakr.cz Objednávku lze také uskutečnit písemně (E-mail, Skype), ústně (telefonicky), platformou XML feed. nebo skrze platformy třetích stran (EDI).

Při objednávání zboží uvede obchodní partner přesný název výrobku nebo katalogové číslo dle velkoobchodního ceníku prodávajícího, požadované množství, způsob dodání (dopravy) a způsob platby.

Pokud chce obchodní partner zaslat objednané zboží dopravcem, musí být objednávka v minimální výši 1.500,- Kč bez DPH. Pokud bude objednávka nižší hodnoty, bude prodávajícím odmítnuta a nebude zpracována.(Neplatí pro jednorázové nákupy automaticky vygenerovaných registrací)

Pokud bude mít obchodní partner záměr odebrat zboží osobně v Praze v provozovně prodávajícího na adrese Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10, musí být objednávka v minimální výši 1.000,- Kč bez DPH. Pokud bude objednávka nižší, může prodávající účtovat ke každé takové dodávce poplatek za manipulaci ve výši 200,- Kč bez DPH.

Prodávající si vyhrazuje právo minimálního odběru zboží kupujícím v celkové hodnotě 7.000,- Kč bez DPH za jeden kalendářní měsíc pro přetrvávající velkoobchodní spolupráci mezi oběma stranami. Pokud tento limit nebude dodržen, je prodávající oprávněn ukončit spolupráci s obchodním partnerem.

VII. Platební podmínky

Obchodní partner má následující možnosti pro uhrazení celkové ceny za dodání zboží prodávajícím:

Hotově při osobním převzetí zboží.

Hotovostní úhrada při osobním převzetí zboží je podmíněna vytvořením předchozí objednávky některým ze způsobů uvedených v článku VI. těchto všeobecných obchodních podmínek. Před vyzvednutím zboží, na základě předání daňového dokladu (faktury) kupujícímu, je nutné uhradit hotově celkovou cenu odpovědnému pracovníkovi prodávajícího. Následně oproti podpisu dodacího listu bude prodávajícím kupujícímu předáno zboží.

Hotově při převzetí zboží zaslaného na dobírku.

Online platba firemní kartou.

Tento typ platby může být proveden ihned při dokončení objednávky na webu www.bakr.cz skrze zprostředkovatele online plateb Global Payments s.r.o., kdy obchodní partner platí celkovou cenu zboží plus bankovní poplatek za zprostředkování platby ve výši 2,1% z celkové částky objednávky. Poplatek bude automaticky připočítán k ceně objednávky.

Bezhotovostním převodem na proforma fakturu.

V případě zvolení tohoto způsobu úhrady celkové ceny je zboží obchodnímu partnerovi předáno nebo odesláno až po připsání celkové ceny na účet společnosti BAKR s.r.o. Současně se zbožím je obchodnímu partnerovi odeslán i daňový doklad a dodací list. Samotná proforma faktura není daňovým dokladem a po její úhradě již není možné vystavit její duplikát.

Bezhotovostním převodem po odběru zboží.

V případě zvolení tohoto způsobu úhrady celkové ceny je obchodní partner povinen uhradit celkovou cenu nejpozději do termínu splatnosti uvedeném na faktuře vystavené společností BAKR s.r.o. a doručené obchodnímu partnerovi.

Tuto formu úhrady mohou využívat obchodní partneři pouze ve zvláštních případech po předchozí dohodě s prodávajícím. Taková dohoda je mimo jiné podmíněna poskytnutím jistoty ze strany obchodního partnera o provedení včasné úhrady faktury (včasnou úhradou faktury je považováno připsání částky na účet společnosti BAKR s.r.o. nejpozději v den splatnosti uvedený na faktuře) a uskutečnění dohody závisí na zkušenostech prodávajícího z dosavadní obchodní spolupráce obchodního partnera s prodávajícím.

Prodávající může udělit obchodnímu partnerovi určitý kredit, který určuje maximální možnou výši pohledávek společnosti BAKR s.r.o. za obchodním partnerem. Aktuální výše kreditu je stanovena interními ukazateli zohledňujícími zejména historii vzájemné spolupráce a platební morálku obchodního partnera, případně rámcovou smlouvou písemně uzavřenou mezi prodávajícím a obchodním partnerem. Pokud dojde k vyčerpání kreditu obchodního partnera, je další odběr zboží od prodávajícího možný pouze po uskutečnění úhrady minimálně ve výši, za kterou chce obchodní partner zboží odebrat, případně proti platbě v hotovosti při předání zboží, nebo na dobírku nebo proti platbě bankovním převodem na proforma fakturu.

V případě prodlení obchodního partnera s platbou za objednané zboží, může společnosti BAKR s.r.o. požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z dlužné částky až do zaplacení. Uhrazením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Prodávající je v případě prodlení dále oprávněn snížit nebo zcela odebrat obchodnímu partnerovi kredit. Dodávka dalšího zboží obchodnímu partnerovi se v takovém případě uskuteční pouze proti platbě v hotovosti při předání zboží, nebo na dobírku nebo proti platbě bezhotovostním převodem na proforma fakturu. Na základě svého uvážení může společnost BAKR s.r.o. zcela odmítnout další dodávky zboží až do úplného uhrazení všech závazků obchodním partnerem.

VIII. Dodávka zboží

Dodávku zboží uskuteční prodávající na základě objednávky obchodního partnera.

Prodávající ke každé dodávce zboží objednaného obchodním partnerem přiloží dodací list, kde bude specifikováno veškeré zboží dodávané prodávajícím. Pokud není domluveno jinak, je daňový doklad se všemi zákonnými náležitostmi zasílán elektronicky na elektronickou adresu, kterou si kupující zadal v rámci b2b systému prodávajícího na adrese: https://www.bakr.cz

Dodávka do 24 hodin – pokud obchodní partner provede objednávku do 17.00 hodin, bude zboží předáno dopravci ještě týž den a nedojde-li k prodlení na straně dopravce, následující pracovní den bude doručeno na adresu uvedenou obchodním partnerem v objednávce, jinak na adresu sídla nebo místa podnikání obchodního partnera.

Zboží bude dodáno způsobem, který si vybere obchodní partner z nabídky prodávajícího. Prodávající umožňuje dodání zboží následujícími způsoby:

- osobním odběrem v provozovně prodávajícího na adrese Třebohostická 564/9, 100 00 Praha 10

- prostřednictvím přepravní společnosti

Sazby přepravného a doběrečné:

a) Přepravné: ke každé zásilce s hodnotou:
do 3.000,- Kč bez DPH je účtováno přepravné ve výši 99,- Kč bez DPH
nad 3.001,- Kč bez DPH není přepravné účtováno.

b) Doběrečné: ke každé zásilce s hodnotou:
do 7000,- Kč bez DPH je učtování doběrečné ve výši 33,- Kč bez DPH
nad 7001,- Kč bez DPH není doběrečné účtováno.

IX. Přechod nebezpečí škody na věci a výhrada vlastnictví

Nebezpečí škody na obchodního partnera přechází okamžikem převzetí zboží v provozovně prodávajícího nebo od přepravce, nebo okamžikem, kdy se kupující dostane ve smyslu ustanovení § 2121 odst. 2 občanského zákoníku do prodlení s převzetím zboží a prodávající mu umožní nakládat se zbožím.

Zboží zůstává v souladu s ustanovením § 2132 a násl. občanského zákoníku ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny obchodním partnerem.

X. Podmínky uplatnění reklamace

Podmínky pro uplatnění reklamace zboží, pro poskytování záruky za jakost zboží, pro možnost odstoupení od smlouvy z těchto důvodů a další pravidla týkající se vyřizování a uplatňování reklamací prodávajícím, se vždy řídí platným reklamačním řádem společnosti BAKR s.r.o.

XI. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí v každém konkrétním případě ve znění ke dni uzavření jednotlivé kupní smlouvy. Kupující podnikatel souhlasí a přijímá veškerá ustanovení všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den učinění objednávky zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro kupujícího majícího ke dni učinění příslušné objednávky sídlo či místo podnikání na území České republiky.

Společnost BAKR s.r.o., jako prodávající informuje kupujícího, že veškeré údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenými kupními smlouvami považuje za vysoce důvěrné a použije je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) ke zlepšení svých služeb a k marketingovým a obchodním účelům. Kupující souhlasí s tím, že údaje získané na základě nebo v souvislosti s uzavřenou smlouvou (zejména údaje uvedené v objednávce), může prodávající zpracovávat pro svoji vlastní potřebu a dále pro marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je může zpřístupnit třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, přičemž prodávající se zavazuje postupovat plně v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

Prodávající a kupující nebudou odpovědni za porušení svých povinností vyplývajících z kupní smlouvy, pokud jim v jejich plnění bude bránit případ vyšší moci. Prodávající a kupující vynaloží veškeré úsilí, aby minimalizovali jakoukoli škodu způsobenou případem vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná výjimečná situace či událost mimo kontrolu prodávajícího nebo kupujícího, jež mu brání v plnění jakýchkoli jeho závazků vyplývajících z kupní smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jeho straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Nepředvídatelnou výjimečnou situací či událostí se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí požáry, války, občanské nepokoje, stávky, havárie, povodně, záplavy, povětrnostní vlivy a jiné přírodní katastrofy (např. bouře, zemětřesení, apod.) a opatření státních orgánů (obecně závazné právní předpisy) a další podobné situace či události, jež mají vliv na schopnost plnění povinností prodávajícím nebo kupujícím a jež se vymykají kontrole a vlivu prodávajícího nebo kupujícího nebo které brání z jiných objektivních důvodů realizaci plnění dle kupní smlouvy.

V případě doručování písemností mezi prodávajícím a kupujícím se za doručovací adresu považuje adresa provozovny prodávajícího v Praze na adrese Třebohostická 564/9, 100 00 Praha a sídlo nebo místo podnikání kupujícího.

Platné všeobecné obchodní podmínky jsou k dispozici na provozovnách prodávajícího nebo na jeho webových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto obchodní podmínky upozorněn a má se s nimi možnost seznámit. Prodávající je oprávněn všeobecné obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platných právních předpisů a v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí.

Ukáže-li se některé ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení všeobecných obchodních podmínek obdobně podle § 576 občanského zákoníku. Prodávající a kupující se tímto zavazují v dobré víře nahradit takto neplatné, zdánlivé (nicotné) nebo neúčinné ustanovení novým ustanovením, které je platné a účinné a které co nejblíže odpovídá tomuto neplatnému, zdánlivému (nicotnému) či neúčinnému ustanovení.

Prodávající a kupující vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku (pravidlo contra proferentem) a ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníků (vyloučení aplikace obchodních zvyklostí).

V případě, že prodávajícímu dle zákona vznikla nebo vznikne povinnost uvádět výslovně v souvislosti s prodejem zboží určité částky, budou tyto částky kupujícímu účtovány a budou výslovně uvedeny na faktuře (daňovém dokladu).


V Praze, dne 1.1.2022


BAKR s.r.o.

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

porovnat - 0 ks

 

 

 

 

  Kód Název produktu Vaše cena    

 
 
 


 
 
 

 

Naposledy navštívené

 


 

 

 
    Kód Název produktu Vaše cena  

 
 
 


 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

Technické řešení © 2023 CyberSoft s.r.o., cybersoft@cybersoft.cz